متن درس آداب نیکان فارسی هشتم| ویکی پدیا فارسی

پاورپوینت درس آداب نیکان فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس ششم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس آداب نيکان فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت آداب نيکان,دانلود پاورپوینت درس ششم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس ششم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل سبک زندگی,پاورپوینت درس آداب نيکان,دانلود پاورپوینت درس آداب نيکان,پاورپوینت فصل سبک زندگی,آداب نيکان,سبک زندگی,پاورپوینت درس ششم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس ششم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس ششم فارسي پایه

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نوجوان باهوش، فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس هشتم فارسي پایۀهشتم  دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس نوجوان باهوش، فارسي پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
 
دانلود پاورپوینت نوجوان باهوش,دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس هشتم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پاورپوینت درس نوجوان باهوش,دانلود پاورپوینت درس نوجوان باهوش,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,نوجوان باهوش,نام ها و یادها,پاورپوینت درس هشتم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس هشتم فارسي پا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس آزادگی فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس هفتم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس  آزادگی فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت آزادگی,دانلود پاورپوینت درس هفتم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس هفتم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل سبک زندگی,پاورپوینت درس آزادگی,دانلود پاورپوینت درس آزادگی,پاورپوینت فصل سبک زندگی,آزادگی,سبک زندگی,پاورپوینت درس هفتم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس هفتم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس هفتم فارسي پایه هشتم متوس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پیش از این ها فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس اول فا رسی  پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس پیش از این ها فا رسی  پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت پیش از این ها,دانلود پاورپوینت درس اول فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس اول فارسي,دانلود پاورپوینت فصل زیبایی آفرینش,پاورپوینت درس پیش از این ها,دانلود پاورپوینت درس پیش از این ها,پاورپوینت فصل زیبایی آفرینش,پیش از این ها,زیبایی آفرینش,پاورپوینت درس اول فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس اول فارسي پایه هشت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سفر شکفتن فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس چهارم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس سفر شکفتن فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت سفر شکفتن,دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس چهارم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل شکفتن,پاورپوینت درس سفر شکفتن,دانلود پاورپوینت درس سفر شکفتن,پاورپوینت فصل شکفتن,سفر شکفتن,شکفتن,پاورپوینت درس چهارم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس چهارم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس چهارم فارسي پایه هشتم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس راه نیک بختی فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس پنجم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس راه نیک بختی فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت راه نیک بختی,دانلود پاورپوینت درس پنجم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس پنجم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل سبک زندگی,پاورپوینت درس راه نیک بختی,دانلود پاورپوینت درس راه نیک بختی,پاورپوینت فصل سبک زندگی,راه نیک بختی,سبک زندگی,پاورپوینت درس پنجم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس پنجم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس شیر حق فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس یازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس شیر حق فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت شیر حق,دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس یازدهم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس شیر حق,دانلود پاورپوینت درس شیر حق,پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,شیر حق,اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس یازدهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس یازدهم فارسي پایه هشتم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پرچم داردان فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس دهم فارسي پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس پرچم داردان فارسي پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت پرچم داران,دانلود پاورپوینت درس دهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس دهم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پاورپوینت درس پرچم داران,دانلود پاورپوینت درس پرچم داران,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,پرچم داران,نام ها و یادها,پاورپوینت درس دهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس دهم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس د

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس دوازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس دوازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت ادبیات انقلاب,دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس ادبیات انقلاب,دانلود پاورپوینت درس ادبیات انقلاب,پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,ادبیات انقلاب,اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس دوازدهم فارسي پایه متوسطه,

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس قلم سحرآمیزفارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس نهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس قلم سحرآمیزفارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت قلم سحرآمیز,دانلود پاورپوینت درس نهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس نهم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل نام ها و یادها, پاورپوینت درس قلم سحرآمیز,دانلود پاورپوینت درس قلم سحرآمیز,پاورپوینت فصل نام ها و یادها,قلم سحرآمیز,نام ها و یادها,پاورپوینت درس نهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس نهم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس یاد حسین علیه السلام فارسی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس سیزدهم فارسي پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس یاد حسین علیه السلام فارسي پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت یاد حسین علیه السلام,دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس سیزدهم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپوینت درس یاد حسین علیه السلام,دانلود پاورپوینت درس یاد حسین علیه السلام,پاورپوینت فصل اسلام و انقلاب اسلامی,یاد حسین علیه السلام,اسلام و انقلاب اسلامی,پاورپ

ادامه مطلب  

راهنمای معلم فارسی هشتم ونهم و پرسش های چهارگزینه ای فارسی نهم  

با سلام واحترام
دوستان گرامی کتاب های راهنمای معلم  پایه های  هشتم ونهم  فارسي و فایل پرسش های چهار گزینه ای فارسي نهم به همراه معنی شعر های فارسي ومتن های کهن فارسي و... را می توانید در قسمت پیوند های روزانه مشاهده فرمایید. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ارمغان ایران فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوینت درس سوم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوینت درس ارمغان ایران فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوینت ارمغان ایران,دانلود پاورپوینت درس سوم فارسي هشتم,دانلود پاورپوینت درس سوم فارسي,دانلود پاورپوینت فصل شکفتن,پاورپوینت درس ارمغان ایران,دانلود پاورپوینت درس ارمغان ایران,پاورپوینت فصل شکفتن,ارمغان ایران,شکفتن,پاورپوینت درس سوم فارسي پایه متوسطه, پاورپوینت درس سوم فارسي پایه هشتم, پاورپوینت درس سوم فارسي پایه ه

ادامه مطلب  

آداب دنیا_یادعلی  

...
آداب دنیا_انتظاری بر آورده نشده!
هرچند از صفحه ی پنجاه به بعد لاینقطع خواندمش_صرفاً شاید به خاطر اینکه یه ذره ته مایه پلیسی_معمایی دارد،  اما گیرایی خاصی نداشت.
(به غیر از روایت خوبش نه فرم نه تکنیک ونه حتی شخصیت پردازی قوی _ یک داستان آبگوشتی و... هیچی دیگه) 
 
آداب بی قراری بهتر بود_این فقط یک داستانک بود.
همان جملات  شروع _پست قبلی _زیبا بود.

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه فرهنگ و آداب و رسوم شهربابک  

دانلود پایان نامه فرهنگ و آداب و رسوم شهربابک
دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی فرهنگ و آداب و رسوم - فرهنگ و آداب و رسوم از دیرباز همواره با مردم بوده و ریشه در تاریخ مردم هر دیار دارد. در طی زمان عوامل اجتماعی و روانی بر نحوه ی برگزاری این آداب و رسوم تأثیر می گذارد. با نگاهی عمیق به گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خاصی که مردم شهر شهربابک
اسرا نوین

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه فرهنگ و آداب و رسوم شهربابک  

دانلود پایان نامه فرهنگ و آداب و رسوم شهربابک
دانلود پروپوزال کارشناسی / ارشد : بررسی فرهنگ و آداب و رسوم - فرهنگ و آداب و رسوم از دیرباز همواره با مردم بوده و ریشه در تاریخ مردم هر دیار دارد. در طی زمان عوامل اجتماعی و روانی بر نحوه ی برگزاری این آداب و رسوم تأثیر می گذارد. با نگاهی عمیق به گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم خاصی که مردم شهر شهربابک
اسرا نوین

ادامه مطلب  

معرفی کتاب ديار نور  

نویسنده: قدر تالله حسینی شاهمرادیناشر: منیرموضوع: دین
كتاب حاضر بر آن است كه بر اساس آیات و روایات اهل بیت)س الم الله علیهم( به تب یین آداب و مناسك حجپرداخته و با ترجمه روان از روایات، مفاهیم مناسك حج را بررسی كند. در بخشی از کتاب ترغیب به حج وزیارت بیت الله الحرام بر اساس آیات وروایات صریح بیان شده است. تاریخ كعبه و چرایی طواف و بنای كعبهبخشی دیگر است. تاریخ حج از حج فرشتگان پیش از آدم و حج آدم)علیه الس الم( و بخشی از سرگذشت طوافو توبه آدم تب یین

ادامه مطلب  

آداب عید غدیر  

 
آداب عید بزرگ جهانیان «غدیر»

ادامه مطلب  

49  

امروز هم گذشت با چند نیمروی بی مزه  برای اینکه سر پا باشمچند چای از سر اجبار  برای آب بدنمحمام از سر تکلیف ادکلن از آداب معاشرت واکسی از سر آداب دانی تراش ریشی از تمدن ... اما بی تو چقدر بی معنی هستند همه کارهایم امروز هم بی تو گذشت

ادامه مطلب  

آداب تلاوت قرآن 95/4/17  

آداب تلاوت قرآن                                    
اهل بیت علیهم السلام، اهل قرآن بودند و خانه آنان مهبط وحی و محلّ نزول جبرئیل. از این رو، در آراستگی به «ادب تلاوت» نیز باید همین خاندان مورد توجّه و سرمشق قرار گیرند.  
ادب ظاهری:از رهنمودهای معصومین علیهم السلام چنین بر می آید كه قداست و حُرمت قرآن را باید پاس داشت و با آن برخورد متین، مودّبانه و احترام آمیز داشت، حتّی دست و دل پاك و چشم دور از گناه و زبان و دهان تمیز و خوشبو و توجّه به قبله و... را

ادامه مطلب  

آداب تجارت در چين  

آداب تجارت در چین                                                                           
 روابط بین المللی بهبود یافته ، اصلاحات دولتی ،اقتصاد رو به توسعه و سرمایه گذاری خارجی  افزون تجارت در چین را امری بالقوه و پرمنفعت ساخته است. تجارت در چین به این معنی است كه تاجران تماسهای مكرر و رو به افزایشی با تاجران چینی و مقامات رسمی ان كشور خواهند داشت. ضروری است كسانی كه در چین تجارت می كنند در مورد موضوعاتی مثل فرهنگ تجارت ، آداب موا

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هشتم  

امروز ما برای شما پاورپوینت درس اول زبان پایه هشتم رو برای شما آماده کردیم تا به یادگیری شما در زبان انگلیسی کمک کنه . این پاورپوینت به آموزش انواع کشورها و ملیت ها میپردازد که با تصاویر با کیفیت و خلاقانه کاملا درس اول زبان هشتم رو به شما آموزش خواهد داد .

دانلود با لینک مستقیم

ادامه مطلب  

به وقت یازدهم سپتامبر  

شادى هشتم خرداد و مفاهیم هشت بهشت سهراب و هشتگِ ترند هشت‌پاى هشت متری و ذوق خریدن لپ‌تاپ با سی‌پی‌یو هشت هسته‌ای و ترس توقیف روزنامه‌ی هشت صبحِ هشترود با تیتر درشت هشتاد روز دور دنیا در هفته‌ی هشتم بارداری با رعایت هشت فرسخ شرعی و زلزله هشت ریشتریِ هشتگرد و نیامدن هشت مارس یا همان هشتمین روز هفته و نشست گروه جی هشت علیه هشت سال دفاع مقدس و ربط فیلم هشت و نیم با هنر هشتم و جناس زیباى خوان هشتم اخوان همه با هم به كنار، هشت ماه كنار تو نف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان  

پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان
پاورپوینت درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان
پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی دیدار دوست
پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی
درس هشتم  8 دیدار دوست
دانلود درس 8 دیدار دوست هدیه های آسمانی, دانلود درس هشتم دیدار دوست هدیه های آسمانی چهارم دبستان, دانلود درس هشتم دیدار دوست هدیه های اسمانی چهارم دبستان, دانلود پاورپوینت درس دیدار دوست هدیه های

ادامه مطلب  

ادب مرد به ز دولت اوست  

امروز رفته بودم کلاس خوش‌نویسی.
دومین جلسۀ کلاس بود. اما من برای اولین جلسه رفتم.
استاد شروع کرد به نوشتن مشق برای من:
«ا»
- طول «ا» سه نقطه است.
«د»
- طول «د» دو نقطه است. یک نقطه هم وسطش.
چرا دال؟ چرا بعد از الف، دال را گفت؟ مگر بعد از الف، ب نیست؟
«ر»
- طول «ر» به اندازۀ «د» است.
چرا ر؟ 
«ب» ...
با خودم فکر کردم، لابد به خاطر اینکه این حروف ساده‌ترین شکل را برای نو آموزان دارد.
بعد استاد نوشت:
ادب آداب دارد.
این جمله را بارها در تمرین‌های خوش‌نویسی

ادامه مطلب  

ثبت نام در دوره آموزشي آداب و اسرار نماز  

بسمه تعالی
به اطلاع همكاران محترم می رساند در صورت تمایل تا مورخ 30/3/95 به سایت مركز آموزش به نشانی www.er.gilan.ir مراجعه و در دوره آموزشی آداب و اسرار نماز (بخش غیرحضوری ) به مدت 14 ساعت ثبت نام نمایند.
دبیر خانه اقامه نماز اداره كل اموراقتصادی و دارایی گیلان

ادامه مطلب  

هفته هفتم و هشتم مسابقات تکواندو لیگ استان به زمان دیگری موکول شد  

روابط عمومی هیات تکواندو استان خوزستان :
طی اطلاعیه ای سازمان لیگ هفته هفتم و هشتم لیگ دسته یک خردسال و نونهال همچنین هفته هفتم و هشتم لیگ برتر نوجوانان را به زمان دیگری موکول نمود در این اطلاعیه آمده است که : لیگ هفته هفتم و هشتم دسته یک خردسال و نونهال همچنین لیگ برتر نوجوانان به زمان دیگری موکول شد و بدهیه است زمان و مکان متعاقباً اعلام میشود . 

ادامه مطلب  

جواب تمام تمرینات، فعالیت ها و کاردر کلاس های ریاضی هشتم  

حل مسائل فصل۱ریاضی  هشتم(عددهای صحیح و گویا)حل مسائل فصل۲ ریاضی هشتم(حساب عددهای طبیعی) حل مسائل فصل۳ ریاضی هشتم(چند ضلعی ها) حل مسائل فصل۴ ریاضی هشتم(جبر و معادله)حل مسائل فصل۵ ریاضی هشتم(بردار و مختصات) حل مسائل فصل۶ ریاضی هشتم(مثلث)حل مسائل فصل۷ ریاضی هشتم(توان و جذر) حل مسائل فصل۸ ریاضی هشتم(آمار و احتمال)حل مسائل فصل۹ ریاضی هشتم(دایره ها)

ادامه مطلب  

آداب و رسوم ازدواج در کشور ژاپن  

با اینکه کشور ژاپن سمبل فناوری است، اما مردم آن بشدت
به آداب و رسوم پایبند هستند و وجود تکنولوژی های جدید باعث از بین رفتن
سنت ها نشده است. در ژاپن ازدواج هم مثل دیگر سنت ها، آداب و رسوم مخصوص به
خود را دارد که در این یادداشت قصد داریم آنها را برای شما بازگو کنیم.
امیدواریم از خواندن آنها لذت ببرید.
مجله سیمرغ علم و زندگی

ادامه مطلب  

آداب و رسوم ازدواج در کشور ژاپن  

با اینکه کشور ژاپن سمبل فناوری است، اما مردم آن بشدت
به آداب و رسوم پایبند هستند و وجود تکنولوژی های جدید باعث از بین رفتن
سنت ها نشده است. در ژاپن ازدواج هم مثل دیگر سنت ها، آداب و رسوم مخصوص به
خود را دارد که در این یادداشت قصد داریم آنها را برای شما بازگو کنیم.
امیدواریم از خواندن آنها لذت ببرید.
مجله سیمرغ علم و زندگی

ادامه مطلب  

 

معرفی کادر اجرایی:
مدیریت :سرکار خانم دریایی
معاونت آموزشی :سرکار خانم مسیح زاده
معاونت پرورشی :سرکار خانم بهرامی
معاونت اجرایی :سرکار خانم نادری
 معاونت فناوری :سرکار خانم رجایی
معرفی کادر آموزشی
دبیر دینی و قرآن  : سرکار خانم غباس زاده- سرکار خانم ثابت قدم
دبیر ریاضی  پایه هفتم : سرکار خانم نصیری 
دبیر ریاضی پایه هشتم :   - خانم مریم چاکری
دبیر ریاضی نهم : خانم مریم چاکری
دبیر علوم پایه هفتم و هشتم و نهم : سرکار خانم جلوه ودادی
دبیر عربی پایه

ادامه مطلب  

اوغوز بایرامی موبارک  

آذربایجان سرزمین كهنی است كه مراسم خاصی را نیز داراست. گردش ایام و تحولات طبیعی در مراسم و آداب مردم تجسم یافته و نخستین آیینها و آداب در این سرزمین پا گرفته و سده‌ها و هزاره­ها در این دیار ریشه دوانیده و برخی از این سنن تا امروز نیز باقی مانده اند. 

ادامه مطلب  

خوش آمدید  

             به نام خداوند جان.                 و                خرد         کزین برتراندیشه بر نگذرد                                    سلام به همی شما بازدید کنندگان گرامیاین وبگاه جهت سهولت و راحتی شما طراحی شده است.امیدوارم بتوانید از این وبگاه به خوبی استفاده کنید. مخاطبان این وبگاه علاقه مندان به ریاضی ، علوم تجربی( فیزیک، شیمی و زیست)  وادبیات فارسيو به خصوص دانش آموزان و دبیران پایه های هفتم و هشتم هستند.وبگاه علامه حلی با ه

ادامه مطلب  

آداب و رسوم ایرانیان در عید فطر( استان کرمان)  

کرمانی‌ها همانند سایر مسلمانان در روز عید فطر هم نماز عید فطر به جا می‌آورند و با دادن فطریه به یاری نیازمندان می‌شتابند. آنها همچنین پس از نماز به دیدار خانواده‌هایی که به تازگی عزادار شده اند می‌روند و به آنها تسلیت می‌گویند. زیارت اهل قبور و دید و بازدید اقوام و آشنایان از دیگر آداب روز عید فطر در کرمان است.

ادامه مطلب  

برنامه مسابقه یک هشتم بزرگسالان لیگ برتر توابع  

 
به گزارش پایگاه خبری هیأت فوتبال استان تهران، برنامه مسابقه یک هشتم بزرگسالان لیگ برتر توابع به شرح ذیل می باشد:
 
 


ردیف

هفته

دور

ایام هفته

تاریخ

ساعت

دیدار بین دو تیم

محل برگزاری


113

1 هشتم

رفت

جمعه

9/7/95

12

فجر شهریار – شهید کلهر شهریار

استادیوم شهید رهنما


114

1 هشتم

رفت

جمعه

9/7/95

14

گلچین شهریار – سرخ حصار شهرقدس

استادیوم شهید رهنما


115

1 هشتم

رفت

جمعه

9/7/95

14

دیانا باقرشهر – مجتمع ارسنجانی رباط کریم

عطر سیب


116

1 هشتم

رفت

جمعه


ادامه مطلب  

بی نظمی در خواب شبانه روز چه تاثیری بر سیستم دفاعی بدن دارد ؟  

خواب نقش مهمی در زندگی داشته و سلامت بیداری ما نیز تا حدود زیادی در گرو خواب خوب و کافی است. شاید اگر بدانیم که بدخوابی، بی خوابی و اختلالات خواب چه تأثیرات مهمی در زندگی ما دارد، این مقوله را جدی تر میگیریم ، شخصی که از سلامت جسمی برخوردار بوده و آداب خواب را رعایت کند هم خوب می خوابد و هم خواب های بد نمی بیند زیرا خواب های بد نیز غالبا از عوارض رعایت نکردن آداب خواب است.
برای خواندن کامل مطلب به ادامه متن بروید ؟

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1